استان سیستان و بلوچستان
 
مساحت: ۱۸۱۷۸۵ کیلومتر مربع
 
جمعیت: ۲۳۵۴۳۲۷ نفر
 
تعداد شهرستان: ۱۹
 
تعداد شهر: ۳۷
 
تعداد بخش:۴۸
 
تعداد دهستان: ۱۱۲
 
تعداد آبادی: ۹۲۸۵

 

نقشه استان

فرمانداری ها

شعار سال